Regulamin sklepu internetowego

Dział I. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem www.bestfestivalfreak.com , w którym oferuje się do sprzedaży m.in. odzież, akcesoria, bilety wstępu oraz wydania muzyczne (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Live Sp. z o.o., 80-363 Gdańsk, ul. Piastowska 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469064, z kapitałem podstawowym w wysokości 5 000,00 zł , zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny.
 4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym
 6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.bestfestivalfreak.com pozwala na korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „KUP TERAZ", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym wraz z towarem paragonie lub na żądanie – w fakturze VAT.
 10. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.bestfestivalfreak.com oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.
   

Dział II. Realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
  1. dokonać wyboru towaru zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna: kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość
  2. następnie po zakończeniu wyboru towaru wybrać przycisk „KUP TERAZ”
  3. Klient zostanie przekierowany do koszyka zakupów i z tego poziomu może złożyć zamówienie poprzez wybór przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” lub kontynuować zakupy
  4. po złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany do podsumowania, jeżeli zamówienie jest zgodne należy wybrać „NASTĘPNY KROK”
  5. podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać rejestracji/logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Następnie użyć przycisku „PRZEJDŹ DALEJ”
  6. następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności i wybrać „PRZEJDŹ DALEJ”
  7. zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia „SKŁADAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ”. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, do wyczerpania zapasów sklepu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku, gdy informacje podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, Klient każdorazowo zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty bok|live.com.pl| |bok|live.com.pl.
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.
 6. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.
   

Dział III. Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem); W przypadku wybrania tej opcji naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł
  2. w formie przedpłaty – np. przelewem tradycyjnym lub interneowym lub kartą kredytową on-line - to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line),
  3. gotówką - tylko przy wyborze odbioru osobistego.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line lub przelewem tradycyjnym niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 3. W przypadku występujących problemów z płatnościami on-line Klient może skontaktować się w celu wyjaśnienia sytuacji z pośrednikiem finansowym obsługującum Sklep, tj. DOTPAY Sp. z o.o. tel: +48 12 688 26 00
 4. Planowany czas wysyłki, tj. czas realizacji zamówienia czyli liczba dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem wynosi 5 dni roboczych. Czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności on-line i przelewów tradycyjnych – moment wpływu środków na konto Sprzedawcy) do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w pkt. 5 poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.
 5. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej
  2. Kuriera
  3. Odbiór Osobisty w punkcie sprzedaży mieszczącym się w siedzibie Sprzedawcy tj. 80-363 Gdańsk, ul. Piastowska 67
 6. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy dla poszczególnych form wyświetlane są w trakcie składania zamówienia.
 7. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - podejmowane są dwie próby dostarczenia przesyłki. Po każdej nieudanej próbie Klient otrzymuje awizo w formie wiadomości sms, z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera.
 8. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, ze zm).
 9. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT.
 10. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie BOK Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.
   

Dział IV. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dni otrzymania towaru.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 3. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres bok|live.com.pl| |bok|live.com.pl
 4. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres bok|live.com.pl| |bok|live.com.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta (Klienta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że wskaże on inny sposób w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 8. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 9. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, wystawi oraz prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 10. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientom spełniającym definicję Konsumenta tj. osobom fizycznym zawierającym umowę z przedsiębiorcą.
   

Dział V. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 3. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy z dopiskiem „ BFF. REKLAMACJA”.
 5. Towar, który jest odsyłany, musi być zaopatrzony w dowód zakupu (paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres bok|live.com.pl| |bok|live.com.pl
 6. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres bok|live.com.pl| |bok|live.com.pl rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
 7. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 9. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy lub wymiany towaru na wolny od wad, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, lub obniżenia ceny Sprzedawca wystawi i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 12. Prawo rękojmi przysługuje Klientom spełniającym definicję Konsumenta tj. osobom fizycznym zawierającym umowę z przedsiębiorcą.
   

Dział VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą dane osobowe Klienta – jest LIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Piastowskiej 67 w Gdańsku, z którą we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: rodo|live.com.pl| |rodo|live.com.pl
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych dla celów związanych z realizacją, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, pełnego adresu wysyłki zamówienia, dane do faktury.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie (obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi i inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności) – w oparciu o art. 6 RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych czy badania rynku).
 4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. podatkowych, o charakterze cywilnoprawnym/karnoprawnym).
 6. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług Administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez jedną ze stron.
 7. Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora – poprzez zgłoszenie swojego wniosku na adres rodo|live.com.pl| |rodo|live.com.pl –udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie.
 8. Ponadto – zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.
   

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: bok|live.com| |bok|live.com
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.